Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Informujemy, że jako spółka IPG Photonics sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Portowa 74, 44-102 Gliwice, tel.: +48 32 721 22 20, e-mail: sales.poland@ipgphotonics.com jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych

Jakie ma Pan/Pani prawa?

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • do ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, gdy ma to zastosowanie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy podstawą dla przetwarzania jest zgoda.

Po co nam Pana/Pani dane? Cel przetwarzania

Pozyskanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy i wykonania umowy z Panią/Panem. Pozyskanie tych danych nie wymaga Pani/Pana osobnej zgody. Ewentualną konsekwencje niepodania danych, będzie niemożliwość zawarcia umowy.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do kontaktu w celu informowania Pani/Pana o planowanych wydarzeniach takich jak, seminaria, targi oraz nowych produktach IPG Photonics. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w tym celu będzie wymagało uzyskania osobnej zgody, Administrator zwróci się do Pani/Pana o jej udzielenie. Ewentualną konsekwencją niewyrażenia zgody, w sytuacji, gdy jej uzyskanie jest konieczne, nie będzie możliwości informowania Pani/Pana przez IPG Photonics Sp. z o.o. o planowanych wydarzeniach takich jak, seminaria, targi oraz nowych produktach.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pana/Pani dane?

  • 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana,
  • 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli na podstawie zawartych umów,
  • 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę, jako administratora danych.

Komu przekazujemy Pana/Pani dane?  Informacja o odbiorcach danych

Pani/Pana dane nie będą przekazane do przetwarzania przez podmiot będący „Procesorem” danych osobowych. Ewentualnymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz spółki z Grupy IPG Photonics.

Jak długo będziemy przetwarzać Pana/Pani dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania zawartej umowy z Administratorem, oraz obrony ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania informacji o planowanych wydarzeniach takich jak, seminaria, targi oraz nowych produktach IPG Photonics, będą przetwarzane do chwili odwołania przez Panią/Pana zgody.

Czy Pana/Pani dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Niektórzy spośród wyżej wymienionych odbiorców mogą znajdować się lub przetwarzać Pani/Pana dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W niektórych przypadkach poziom ochrony danych osobowych w innych krajach może się różnić od polskich standardów. Dlatego stosujemy środki mające na celu zapewnienie, że wszyscy gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych. Zapewnimy, że takie przekazywanie będzie odbywało się zgodnie z prawem jedynie do krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych lub poprzez zastosowanie standardowych umownych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, oraz że zastosowane zostaną odpowiednie postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych.

Co zrobić, gdy uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.